Kenneth M. Weinrib

Franklin, Weinrib, Ruddell & Vassallo P.C.

488 Madison Avenue, 22nd Floor, New York, NY 10022

212.935.5500
kweinrib@fwrv.com